Zakažite termin kada su Vam potrebna geodetska merenja

Geodetski radovi

Uradićemo profesionalno i brzo sve geodetske usluge i merenja koja su Vam potrebna.

Kako Vam možemo pomoći?

Mi smo specialisti za usluge izrade geodetskog snimka, elaborata geodetskih radova, omedjavanje, projekat parcelacije, izrade katastarsko-topografskog plana i izradu topografskog plana. 

Takođe vršimo geodetske usluge u građevinarstvu i mašinstvu.

GEODETSKI SNIMAK

Geodetski snimak je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata, infrastrukture, topografije i njihovih međusobnih odnosa.

ELABORAT GEODETSKIH RADOVA

Geometar izvrši geodetsko snimanje objekta na terenu, izradi elaborat geodetskih radova sa podacima premera, nakon čega se elaborat geodetskih radova predaje u katastar.

OMEĐAVANJE

Omeđavanje - određivanje/obnavljanje međnih tačaka parcele kojim se na terenu određuju granice parcele.

PARCELACIJA

Parcelacija je postupak kojim se vrši podela površine i oblika parcele u katastru nepokretnosti. Uglavnom se jedna katastarska parcela deli na više njih ili se više spaja u jednu.

KATASTARSKO-TOPOGRAFSKI PLAN

Katastarsko-topografski plan sadrži položajni i visinski prikaz terena, položaj svih objekata i prateće infrastrukture, kao i zvanične granice katastarskih parcela.

IZRADA TOPOGRAFSKOG PLANA

Topografski plan je crtež koji u digitalnom ili analognom obliku pokazuje glavne faktičke karakteristike na terenu, kao što su zgrade, ograde, putevi, reke, jezera...